آمار انجمن
در کل میانگین
ارسال‌ها: 6
موضوع‌ها: 5
اعضا: 22,927
تعداد ارسال‌ها در هر روز: 0/01
تعداد موضوعات ایجاد شده در هر روز: 0/01
تعداد ثبت نام کاربر در هر روز: 29/21
تعداد ارسال‌های هر عضو: 0
تعداد موضوعات هر عضو: 0
تعداد پاسخ‌های موجود در موضوع‌ها: 0/2
عمومی
تازه‌‌ترین عضو: Oyrgfc
اعضایی که ارسال داشته‌اند: 0/01%
بهترین ارسال کننده‌های امروز: Suzanroafe (با 258 ارسال)
محبوب‌ترین انجمن: انجمن برق (با 6 ارسال , 5 موضوع)
برترین معرف‌ها: ElwoodAqua (4 معرفی)

محبوب‌ترین ...
پر پاسخ‌ترین موضوع‌ها: پر بیننده‌ترین موضوع‌ها:
میز خدمت الکترونیکی (1 پاسخ)
سوالات برقی (1 پاسخ)
حذف قبوض کاغذی (0 پاسخ)
برق امید (0 پاسخ)
راهکارهای مدیریت مصرف (0 پاسخ)
سوالات برقی (430,831 بازدید)
میز خدمت الکترونیکی (242,894 بازدید)
راهکارهای مدیریت مصرف (39,762 بازدید)
برق امید (18,953 بازدید)
حذف قبوض کاغذی (15,362 بازدید)